Company

COMPANY

Location

China

  • address3016, Yuan Road, Baoan District,Shenzhen City, China
  • tel+86-755-2745-5221
  • fax+86-755-2745-5267

Korea

  • address16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
  • tel031-286-2937
  • fax031-8060-7248